Jean Beaufret

1907-1982

Heidegger seen from France

1973

in: Martin Heidegger, Dordrecht : Springer

Open Access Link
Husserl et Heidegger

1974

in: Dialogue avec Heidegger III, Paris : Editions de Minuit

Douze Questions à propos de Martin Heidegger

1983

(ed)

Paris, Aubier Montaigne