Paul Mecheril


with Gottuck, S. , 2019, Sehen (ver)lernen, in S. Gottuck, I. Grünheid, P. Mecheril & J. Wolter (Hrsg.), Sehen lernen und verlernen, Dordrecht, Springer, pp. 1-21.

with Gottuck, S. , Grünheid, I. , Wolter, J. (eds) , 2019, Sehen lernen und verlernen: Perspektiven pädagogischer Professionalisierung, Springer, Dordrecht.

with Schlehe, J. , Renns, J. , Moosmüller, A. , Weidemann, D. , Kotthoff, H. , Popp-Baier, U. , 2007a, Themenfelder, in A. Weidemann & D. Weidemann (Hrsg.), Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz, Stuttgart, Metzler, pp. 451-561.