140445

Rowohlt, Hamburg

1994

Pages

ISBN 9783499555619

Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I, Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexenos. Übers. v. Friedrich Schleiermacher.

Plato

Publication details

Full citation:

Plato, (1994). Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I, Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexenos. Übers. v. Friedrich Schleiermacher., Rowohlt, Hamburg.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.