R. i. avanesov: fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka

Roman Jakobson

pp. 286-289

Publication details

Review of: Avanesov Ruben Ivanovič, Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, Moskva, 1956.

Full citation:

Jakobson, R. (1959). Review of Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka by Ruben Ivanovič Avanesov. International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1 (2), pp. 286-289.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka

1956

Avanesov Ruben Ivanovič

Moskva, Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta