Meruro=Ponti no jitsuzairon teki genshōgaku

Gūruvicchi to no hedatari

Yoshiki Kokuryo

pp. 61-78

Publication details

Full citation:

Kokuryo, Y. (2019). Meruro=Ponti no jitsuzairon teki genshōgaku: Gūruvicchi to no hedatari. Meruro=Ponti kenkyū 22, pp. 61-78.

This document is unfortunately not available for download at the moment.