101296

Key references

Hans Von Hattingberg

1879-1944